برای آزادیinfo@barayeazadi.com
در باره ما | آرشیو | پیوندها | هویت یابی | جنسیت | کارگری | اقتصادی | سایت خبری | صفحه اول سایت
کد خبر : 9704          2018-10-15 06:16:19

اعلام حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از اعتصاب عمومی و سراسری معلمان

ٖ بازگشت به صفحه اول
اعلام حمایت سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از اعتصاب عمومی و سراسری معلمان بنابر درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در ایران ، روزهای یکشنبه و دوشنبه - ۲۲ و۲۳ مهر ماه - فراخوان به اعتصاب عمومی داده شد. معلمان بخشی از طبقه کارگر ایران هستند. آنان خواستار آزادی معلمان زندانی، اعتراض به تورم، فقر و فلاکت، داشتن زندگی شایسته ومرفه، برخورداری از دستمزد مناسب، همچنین از دیگر خواست های انان رایگان بودن تحصیل برای کودکان و همچنین برچیدن مدارس خصوصی می باشد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات بحق معلمان، اعلام می دارد که داشتن زندگی شایسته و مرفه، تحصیل رایگان، رایگان بودن خدمات درمانی و بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی برای آحاد افراد جامعه - حتی مهاجرین ساکن ایران- از حقوق پایه ای مردم بوده و دولت وظیفه دارد بی قید و شرط این خواست ها و دیگر مطالبات معلمان را به مرحله اجرا در آورد. ما اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، دست تک تک شما معلمان آگاه و مبارز را به گرمی می فشاریم و باور داریم که پیروزی بی شک از آن ماست. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. یکشنبه .۲۲ مهر ۱۳۹۷